Skuteczne NGO- Strategia Współpracy Miasta Terespol z Organizacjami Pozarządowymi

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracjiOpis Projektu

Na terenie MT działa 8 NGOh (w tym 1 OSP) i 8 grup nieformalnych (3 zespołów śpiewaczych, 1 KGW i 1 kluby seniora, 3 uczniowskie kluby sportowe). NGO zrzeszają 247 osób (dane z grudnia 2009 r. UM Terespol), z czego 68 to K (27%). Dysproporcja pomiędzy K a M wynika głównie z faktu funkcjonowania dużych klubów sportowych, które są naturalnym polem działalności M. Aktywne zachęcenie i włączenie K w proces opracowywania Strategii, a w konsekwencji w rozwiązywanie problemów społ. jest niezwykle istotne, bowiem będzie łamało stereotypy i utarte schematy roli K na obszarach wiejskich. Terespolskie NGO w latach 2006-2008 nie współpracowały w ogóle z samorządem gminnym. Dlatego też należy jak najszybciej ustalić długoterminowe ramy i zasady współpracy oraz wypracować skuteczny mechanizm działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społ. przez NGO z Terespola. Nie podjęcie tych działań będzie prowadzić do obniżenia skuteczności NGO, a być może nawet to zaprzestania działań.

CEL OGÓLNY:
Zdefiniowanie kluczowych priorytetów w zakresie współpracy samorządu gminnego i lokalnych NGO i opracowanie Strategii Współpracy Miasta Terespol z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 w terminie do końca 2010r.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- podpisanie 3 umów na realizację wspólnych projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez miasto Terespol wraz z lokalnymi NGO do końca 2010r.,
- podpisanie 2 stałych umów partnerskich pomiędzy lokalnymi NGO a samorządem gminnym do końca 2010r.,
- podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i planowania dzięki udziałowi w Grupie Planowania Strategicznego u 6 członków lokalnych NGO (3 mężczyzn (M) i 3 kobiety (K)) z terenu MT do końca 2010r.
- ustanowienie stałego forum dialogu i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenie MT (Terespolska Rada Pozarządowa), składającej się z min 30% kobiet, do końca 2010r.
Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy miasta Terespol (w tym członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych).
Projekt skierowany jest do przedstawicieli co najmniej 8 organizacji społ. z terenu MT (stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze itd.). Każda organizacja wydeleguje po 2 przedstawicieli, którzy utworzą Terespolską Radę Pozarządową (MRP). W jej składzie znajdzie się przynajmniej 30% kobiet. Następnie MRP ze swojego grona wybierze 6 przedstawicieli (w tym min. 3 kobiety – 50%), którzy wraz z 3 przedstawicielami UM i 1 przedstawicielem GOPS utworzą Grupę Planowania Strategicznego (GPS), której zadaniem będzie diagnoza stanu współpracy samorządu z NGO, analiza słabych i mocnych stron oraz wyznaczenie misji oraz celów Strategii.
Rezultaty twarde i produkty:
- 1 dokument strategiczny określający kluczowe priorytety w zakresie współpracy samorządu gminnego i lokalnych NGO
- 1 GPS powołana w celu wyznaczenia celów i misji Strategii
- 3 umowy na realizację wspólnych projektów przez MT wraz z lokalnymi NGO
- 1 stałe forum dialogu i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenie MT (Terespolska Rada Pozarządowa), składającej się z min 30% kobiet
- 2 stałe umowy partnerskie zawarte pomiędzy lokalnymi NGO a samorządem gminnym.
Rezultaty miękkie:
- wzrost wiedzy uczestników projektu na temat pracy w NGO
- zainspirowanie uczestników projektu do aktywności na rzecz przeciwdziałania problemom społ. i poszerzenie ich horyzontów myślowych
- wzrost umiejętności z zakresu komunikacji i planowania dzięki udziałowi w GPS (u 3 M i 3 K).

Kontakt
Koordynator projektu Zofia Pikuła
Pod numerem telefonu
Tel. 505 959 007
Biuro projektu:
ul. Wojska Polskiego 134/18
21-550 Terespol
ngo@terespol.pl
30.03.2011r. - Spotkanie ewaluacyjne, podsumowujące realizację projektu „ Skuteczne NGO- Strategia współpracy Miasta Terespol z organizacjami pozarządowymi”
29 marca br. W Miejskim Ośrodku Kultury miało miejsce spotkanie ewaluacyjne, podsumowujące realizację projektu „ Skuteczne NGO- Strategia współpracy Miasta Terespol z organizacjami pozarządowymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było opracowanie „Strategii współpracy Miasta Terespol z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2016”. Podczas 8 spotkań Grupa Planowania Strategicznego składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali materiały na podstawie których opracowany został dokument strategii. 16 marca br. został on przyjęty Uchwałą Rady Miasta Terespol.

W dokumencie możemy znaleźć informacje o organizacjach działających na terenie naszego miasta, potencjale tych organizacji, kierunkach działania a także konkretne propozycje projektów i możliwe źródła ich finansowania.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim podzielenie się doświadczeniami z realizacji projektu, zaprezentowanie kopalni wiedzy o ciekawych inicjatywach naszej lokalnej społeczności zawartych także w „Strategii współpracy Miasta Terespol z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2016”.


    12305  odsłon