Przebudowa Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w TerespoluWażne linki
www.rpo.lubelskie.pl
www.europa.eu.int

24 sierpnia 2010 r. o dofinansowanie projektu „ Przebudowa Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura społeczna i sportowa. Łączna wartość inwestycji to 2 011 880,02 zł wartość dofinansowania stanowi 80 % warności inwestycji i wynosi 1 609 504,00 zł Planowany termin zakończenia inwestycji maj 2011 roku.
--------------------------------------------------------------------------
Przebudowa Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu
10 maja 2010r. została podpisana umowa z firmą „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na „Przebudowę Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu” współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 Działania 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 011 880,02 zł. Kwota dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu co stanowi kwotę dofinansowania 1 609 505, 00 zł.
Przedsięwzięcie polegające na „przebudowie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu będzie obejmowało istniejący budynek szkoły wraz z dostosowaniem sal lekcyjnych oraz sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Planowane prace to: termomodernizacja polegała będzie na wykonaniu izolacji budynku oraz izolacji ścian nadziemia. Docieplenie ścian zewnętrznych wykonane będzie w bezspoinowym systemie ocieplenia (metoda lekko mokra) poprzez mocowanie izolacji termicznej z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojnej oraz wyprawy tynkarskiej. Z zewnątrz wykonany zostanie tynk cienkowarstwowy z masy akrylowej. Cokół wykonany będzie masą dekoracyjną. Izolacja ścian poniżej poziomu terenu będzie polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych piwnic w gruncie oraz ścian fundamentowych. Docieplenie stropodachu wykonane będzie metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej. Po ułożeniu wełny, otwory technologiczne będą zadekowane płytami żelbetowymi wylewanymi na mokro. Docieplenie Sali gimnastycznej wykonane będzie poprzez zdjęcie istniejącego pokrycia z papy, a następnie ułożenie na istniejącym stropie płyt styropianowych. Po ułożeniu izolacji wykonana zostanie nowa warstwa pokrycia papy termozgrzewalnej na bazie włókniny poliestrowej na podkładzie z papy podkładowej zgrzewalnej. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa zewnętrzna na elementy energooszczędne z profili aluminiowych uszczelnionych. Zostaną wymienione okna na okna z szybą zespoloną jedno lub wielokomorową, szkloną szkłem niskoemisyjnym z nawiewnikami higrosterowalnymi dwustrumieniowymi. W oknach niepodlegających wymianie będą zamontowane w ramach nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe. Obróbki blacharskie wykonane będą z blachy stalowej powlekanej powłoką poliestrową. Zamontowane zostaną rynny dachowe oraz rury spustowe. Wyremontowane zostaną wejścia do budynku szkoły i schody zewnętrzne, na schodach zostanie ułożona okładzina z terakoty mrozoodpornej. Wykonane zostaną platformy schodowe oraz pochylnia z nowym wejściem dla osób niepełnosprawnych. Przebudowana zostanie kotłownia centralnego ogrzewania Instalacja c. o. wsparta będzie dwoma kompletami kolektorów słonecznych (2 kpl x 5 szt.) wyposażonymi w zasobniki ciepłej wody użytkowej (2 szt x 500 l) Obecnie system grzewczy c. o. pochłania ogromne ilości paliwa w postaci węgla kamiennego sortyment kostka I. Roczne zużycie paliwa szacuje się na ok. 180 000 kg/rok. Po dokonaniu modernizacji kotłowni oraz dokonaniu prac termomodernizacyjnych, zapotrzebowanie na paliwo powinno wynieść ok. 70 000 kg. Dodatkowo zmieniony zostanie rodzaj stosowanego paliwa na węgiel sortyment eko-groszek. Dzięki tym rozwiązaniom, zmniejszeniu ulegnie zużycie paliwa do ogrzewania budynku, zmaleje emisja pyłów i gazów (min. CO2) emitowanych do powietrza, znacząco zmaleje ilość powstającego odpadu procesu spalania w postaci popiołu paleniskowego. Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej w postaci promieniowania słonecznego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zmniejszeniu ulegnie zużycie energii elektrycznej.
Zmodernizowana zostanie stołówka szkolna wraz z jadalnią .Prace będą polegały na rozszerzeniu technologii stołówki szkolnej oraz odnowieniu pomieszczeń i instalacji po byłej kuchni i jej zapleczu.
---------------------------------------------------------------------------------------
Pozyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013, działanie Infrastruktura szkolna i sportowa. W pierwszej połowie 2010 r. rozpoczęły się prace remontowe Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu. Naszym celem jest zmiana wizerunku szkoły poprzez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę c.o., kotłowni i instalacji elektrycznej oraz likwidację barier architektonicznych i przystosowaniem pomieszczeń szkolnych dla osób niepełnosprawnych. Wartość zadania wynosi 2 mln zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec kwietnia 2011 roku.
------------------------------------------------------------------------------------------
REMONTY SZKÓŁ W TERESPOLU ZA UNIJNE PIENIĄDZE, REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH Nr1 w TERESPOLU
Miasto Terespol kontynuuje rozpoczęte prace remontowe w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu w ramach RPO WL na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na dzień dzisiejszy postęp prac przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonano elewację budynku szkoły, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, częściowo wymieniono instalację elektryczną. Przebudowano kotłownię wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Obecnie najważniejszą sprawą jest wykonanie izolacji cieplnej stropodachu, której Wykonawca robót jest w trakcie realizacji.
Przewidywany termin zakończenia prac remontowych jest ustalony na dzień 30 kwietnia 2011r.
---------------------------------------------------------------------------
PRACE REMONTOWE -ZSP Nr1
Prace remontowe w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu w ramach RPO WL na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dobiegają końca. Na dzień dzisiejszy postęp prac przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonano elewację budynku szkoły, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację elektryczną, przebudowano kotłownię wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Wykonano izolację cieplną stropodachu. Kontynuowane są roboty posadzkowe, przebudowano stołówkę. Pierwotna wersja opiewała na cyklinowanie i lakierowanie parkietu, po przeprowadzeniu prób szlifowania parkietu okazało się, iż bardziej korzystną będzie zamiana na położenie w salach lekcyjnych wykładzin PCV Gamrat – Specjal 43 Plus. Poza tym zaletą wykładziny jest odporność na duże natężenie ruchu, odporność na zabrudzenia i na działania mikroorganizmów (bakterii i grzybów), brak lub wielokrotnie mniejsze od lakierów wydzielanie czynników toksycznych i alergenotwórczych, co dla budynku szkoły a zwłaszcza przebywających w nim dzieci jest bardzo istotne. Termin zakończenia prac remontowych jest ustalony na dzień 30 kwietnia 2011r.
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 maja br. zakończona została inwestycja Przebudowy Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu. W ramach projektu między innymi wymieniona został zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa, budynek został ocieplony zaczynając od fundamentów po naprawę dachu. Wymieniona została instalacja elektryczna, sanitarna i instalacje centralnego ogrzewania wraz z kotłownią. Dodatkowo w klasach lekcyjnych parkiet został wymieniony na nowoczesną wykładzinę. Wprowadzone zostały udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dostosowane zostały łazienki i zamontowane windy i zamontowany podest. Wyremontowana została kuchnia. W ramach projektu zakupiony został sprzęt sportowy i 10 komputerów. We wrześniu uczniowie rozpoczną naukę w szkole na miarę XXI wieku. Inwestycja Przebudowy Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu współfinansowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość inwestycji 2 076 807,03 w tym kwota dofinansowania 1 607 264,00.br>
---------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA O PROJEKCIE REALIZOWANYM W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W TERESPOLU

Od 01.08.2011r. Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu realizuje projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Terespol", beneficjentem jest Gmina Miasto Terespol w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 131 uczniów z klas I-III w ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2011/2012.
W ramach projektu będą realizowane następujące zajęcia dodatkowe:

1)zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - zajęcia dla 5 uczniów, którzy będą doskonalić umiejętność czytania i pisania,

2)zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych -zajęcia dla 5 uczniów mających trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych,

3)zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- zajęcia dla 10 uczniów z wadą wymowy,

4)zajęcia dla dzieci z wadami postawy- zajęcia dla 45 uczniów z wadą postawy,

5)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych- zajęcia dla 18 uczniów, którzy będą rozwijać umiejętność logicznego myślenia , sprawność rachunkową oraz zgłębiać wiedzę przyrodniczą poprzez prowadzenie obserwacji, swoją wiedzę wzbogacą na wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik,

6)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie i aktorsko-zajęcia dla 28 uczniów, którzy będą rozwijać swoje zdolności muzyczne, aktorskie i recytatorskie oraz wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym na przedstawienie teatralne do Lublina,

7)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie- zajęcia dla 20 uczniów, którzy będą rozwijać swoje zdolności plastyczne oraz wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Lublina, gdzie zwiedzą zamek i będą uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym,

Projekt jest adresowany do uczniów klas I-III uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


    11106  odsłon