Dzisiaj jest środa, 26/01/2022

Dzisiaj są imieniny: Tymoteusza, Michała, Tytusa

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Nowe obowiązki właścicieli, zarządców budynków

Centralna ewidencja emisyjności budynków –
nowe obowiązki właścicieli, zarządców budynków.

 

 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany  złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej (czyli przez internet), w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Terespolu.

Deklaracje będzie zawierała takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu;
  • adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy;
  • adres e-mail.

Złożenie deklaracji do CEEB będzie obowiązkowe.

Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB do Burmistrza Miasta Terespol dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca br., oraz 14-dniowy dla nowo powstałych. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) jest zagrożone karą grzywny.

W systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby: źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw. Kryterium wpisu budynku do systemu pozostaje moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. czy przez osobę fizyczną czy przez przedsiębiorcę. Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków zostaną więc objęte również takie budynki jak małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1 MW. 

 Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Załączniki