Dzisiaj jest czwartek, 07/07/2022

Dzisiaj są imieniny: Cyryla, Estery, Metodego

 • logo Funduszy Europejskich
 • logo Lubuskie
 • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Nowe obowiązki właścicieli, zarządców budynków

Centralna ewidencja emisyjności budynków –
nowe obowiązki właścicieli, zarządców budynków.

 

WAŻNE !!

 ZŁÓŻ DEKLARCJĘ O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW

 

Deklarację zobowiązani są złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,  w których znajduje się źródło ciepła.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
 2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Terespol. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

             www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Termin złożenia deklaracji:

 • dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021, deklarację  należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.;
 • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

 

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe.

  Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) jest zagrożone karą grzywny.

Centralna Baza Emisyjności Budynków ( CEEB ) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”.

 

 

 

 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany  złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej (czyli przez internet), w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Terespolu.

Deklaracje będzie zawierała takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu;
 • adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy;
 • adres e-mail.

Złożenie deklaracji do CEEB będzie obowiązkowe.

Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB do Burmistrza Miasta Terespol dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca br., oraz 14-dniowy dla nowo powstałych. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) jest zagrożone karą grzywny.

W systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby: źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw. Kryterium wpisu budynku do systemu pozostaje moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. czy przez osobę fizyczną czy przez przedsiębiorcę. Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków zostaną więc objęte również takie budynki jak małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1 MW. 

 Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Załączniki