Dzisiaj jest piątek, 24/05/2024

Dzisiaj są imieniny: Joanny, Zuzanny

 • logo Funduszy Europejskich
 • logo Lubuskie
 • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności w Urzędzie Miasta Terespol

Dostępność cyfrowa

Urząd Miasta Terespol zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.terespol.pl.

Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol

 • Telefon: +48 833752130 (sekretariat), +48 833752036 (centrala)
 • E-mail: um@terespol.pl
 • Adres korespondencyjny: Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26 21-550 Terespol

Data publikacji strony internetowej: 15-09-2018.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15-09-2018.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Brak unikalnych tytułów stron informujących o ich zawartości.
 2. Pola formularza nie posiadają unikalnego "id".
 3. Niektóre elementy graficzne nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu do tła.
 4. Deklaracja typu dokumentu (DTD) jest niewłaściwa.
 5. Walidacja wykazała błędy i przestarzałe elementy kodu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urząd Miasta Terespol, adres poczty elektronicznej: um@terespol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 375 21 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Miasto Terespol jest Agnieszka Łukasiak, tel. +48 833331007, e-mail: alukasiak@terespol.pl.
Członkiem zespołu ds. dostępności jest Dariusz Stelmach, tel: +48 833752130, e-mail: dstelmach@terespol.pl.
Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. +48 833753752130, osobą kontaktową jest: pracownik sekretariatu, e-mail: um@terespol.pl.
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej: „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol

Budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta Terespol posiada dwie kondygnacje. Przed budynkiem nie ma zlokalizowanego parkingu. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Okolice budynku są wolne od barier architektonicznych. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne oznaczone jest napisem znajdującym się obok wejścia. Wejście od tyłu budynku jest na stałe zamknięte i jest używane najczęściej do użytku służbowego. Każde z ww. wejść jest zadaszone. Wejście główne nie jest oznaczone tablicą informacyjną. Przy żadnym wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku jest hol. Na korytarzu są tabliczki wyznaczające kierunek. W budynku nie ma windy. Urząd Miasta Terespol nie dysponuje schodołazem. Na schodach nie ma oznaczeń krawędzi. Na drzwiach są oznaczenia o przeznaczeniu konkretnych pomieszczeń. Na dole znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń. Istnieje możliwość obsługi osoby z niepełnosprawnością przy wejściu lub zorganizowania punktu obsługi klienta w holu. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarz na dole jest odpowiedniej szerokości i umożliwia poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także częściowo kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. Podłoga jest antypoślizgowa. Na parterze budynku znajdują się toalety dla klientów, w tym dla osób z niepełnosprawnością, wyposażone w dwa uchwyty, w tym jeden składany, toaletę o odpowiedniej wysokości, przestrzeń pod umywalką odpowiedniej wielkości. Powierzchnia poruszania się przed muszla klozetową nie ma minimalnych wymiarów (150 cm/150 cm). Toaleta nie jest wyposażona w system powiadamiania alarmowego.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol

Pracownicy Urzędu Miasta Terespol nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Urząd Miasta Terespol zapewnia usługę tłumacza języka migowego.
Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
Urząd Miasta Terespol poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

 • Telefon: +48 833752130, +48 833752036
 • E-mail: um@terespol.pl
 • Adres korespondencyjny: Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26 21-550 Terespol

 

Załączniki